*نَکُنه…باز!؟*

هر کلید بُرنده نبود! که شده
کارد رو گلومه بی خیال!
وعده هات دهنده نبود! به کنار
رنج روبه رومه بی خیال!

شا(ه) کلیدِ قفل ، دستِ تو! فقط
گورِ دسته جمعی وا نکن
درد بی بهانه مالِ من ، تو فقط
جنگِ بی جهت به پا نکن
***************************
طاقچه باز معطره!نَکُنه
عکسِ تازه ای بخواد بیاد!؟
اسمِ کوچه رو بُرده باد!نَکُنه
اسمِ تازه ای به رسمِ یاد..!؟
***************************
مرزِ فکرِ ما مخالفه به جاش
سرزمینِ مادری جداس(ت)
اولین شهید برادرِ منه
نقطه-اشتراکِ ما خداس(ت)

اعتراضم از تعصبِ منه
نَه کلیشه ، نَه شُعاره باز
جنگ! بغض مادرانه ها!..نَکُنه
اشکِ تازه ای دَراره باز!؟
***************************
طاقچه باز معطره!نَکُنه
عکسِ تازه ای بخواد بیاد!؟
اسمِ کوچه رو بُرده باد!نَکُنه
اسمِ تازه ای به رسمِ یاد..!؟
***************************
پ.ن
وزن کار ترکیبی هست ، مصرع های فرد جداگانه هم وزن و مصرع های زوج هم بدین ترتیب .

https://www.academytaraneh.com/92525کپی شد!
814
۲
۱