بازی بی برد

سرنوشت ما رو جدا کرد
توی این بازی بی برد
عاشقت بودم و اما
عاشقی چی سرم آورد

روز اولی که دیدم
درد عشق تو شروع شد
باهمون نگاه اول
دل ساده زیر و رو شد
.
.
.

ادامه داره

https://www.academytaraneh.com/9247کپی شد!
594
۲