عشق بنبست

با این احساس سردرگم
میخوام بازم پیشت باشم
ولی تو سردو بیروحی
چطوری تو دلت جاشم
کنارم باش که بعد از تو
نمیتونم امیدی نیست
حالا که سخت افسردم
دیگه بهم امیدی نیست
تو از حسم چی میدونی
حالا که پیش من نیستی
فقط اینو میگم عشقم
مث یه کوچه بنبستی
حالا که جاده ی چشمات
به دوردستها ختم میشه
زمانی که تورو میخوام
حواس تو پرت میشه
منم بیگرمی دسدات
میدونم خسته و هیچم
شبایی که پیشم نیستی
فقط تو غصه میپیچم
دلم خوشه به عکسایی
که رو دیوار خاک خورده
اما افسوس که تو نیستی
ببینی عشق تو مرده
دلم برای تو تنگه
تویی که سردو مغروری
کجا داری میری اصلا
بگو بینم مگه مجبوری
شبا کنار من نیستی
چشام عکساتو میشوره
تو داری میریو افسوس
دلت از دل من دوره

‏*****‏
۹؛/#۶‏! ‏:۵‏' ‏۶‏!‏-‏' ؛۶/+‏ ‏۱۹‏!'‏۶/#‏ ‏۶‏!‏-‏ ‏:۶۷‏ '‏-‏ ‏۷؛& '‏۵؛۹‏! ‏/۶‏=‏#+‏ &‏۹+‏ ‏۶+-:/۶‏&' ‏۹؛/#‏ *!' ‏-‏*'‏#‏ ‏-‏)!‏۷‏! ‏+/#‏&‏.
۶‏!&‏۶۵۶‏ ؛۱#‏! ‏#:‏'!‏۵‏ ‏۴‏&‏+‏ =؛۶–۹‏&؛ ‏#‏*!!‏-‏ '!‏:-‏!' !‏۶‏ =؛۹‏& '!=؛-+‏ !‏۶‏ ‏۹؛/#‏ *!' '؛۷‏!‏۶‏ *‏۷۲۶-‏! '!=؛-#‏&‏
‏'؛۲۱‏ ‏۴۶‏&!‏-‏ ‏۹؛/#۶-

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/92008کپی شد!
802
۶