میزبان

دارم کم کم از دست میرم بیا
ببین توی چشمام چه شکلی شدی
شاید مثه مجنون نباشم ولی
عجب لنگه ای واس لیلی شدی!

نمی تونی از عشق چیزی نخوای
تو درگیر این لطف آنی شدی
یه لبخند مهمون کن این عشق رو
واس عشق عجب میزبانی شدی

بیا با خود ِعشق رو راست باش
یکم روی حسِ چپت کار کن
اگه دیدی قلبت واس من نزد
همون موقع این عشقو انکار کن

طلبکار این عشق ناخوندتم
یه حس خوشایند و مطلوب شو
اگه بد بشی هم بازم دیر نیست
دلم قرصته..تو فقط خوب شو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: