هر روز به یک شکل جدید…

هر روز به یادم میارم
وقتی رو جاده پا گذاشت
هر روز واسم جهنمه
چون خاطراتو جا گذاشت
خیابونای لعنتی
هر روز تو گوشم میخونن
از زبون ته سیگارام
قصه ی ما رو میدونن
میگن که نقشه کشیدن
میخوان که اون و پس ندن
خیابونای لعنتی
شکنجه کردن بلدن
یه روز بلند حرف میزنن
یه روز صداشون کم میاد
هر روز به یک شکل جدید
از ادما بدم میاد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: