چرا

چرا دلتنگیام پایون نداره
چرا
این غصه ها آخر نداره
چرا باید دلم تنها بمونه
چرا
این زندگی پایون نداره

نمی دونم چه کردم که
باید غمگین بمونم
نمی دونم
گناه من چی بوده
باید با غصه ها هردم بسوزم.

https://www.academytaraneh.com/9188کپی شد!
872
۵