شکست

بازم شکستم بی صدا !؟
داد از شکستِ بی صدا !؟
موندن تواوج بیکسی
بازندَه ، بین زِنده ها !
ایکاش های زندگی
وقتی نشه ، چیزی بگی !؟
درحسرت یک آرزو
تنها ببین ، هیچی نگو !؟
یک قطره اشگِ ، شورِ شور
موندن توی ، یه شهر دور
دوست دارم های زیاد
بقدریکه، بَدت بیاد
ازدست من کلافه شی !؟
یه خورده ، بی افاده شی !؟
شایدکه توی این قفس
درآد زِ ماهم ، یه نفس !؟

محمد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: