چقد؟

چقد راه مونده تا اینکه بیام و پیش تو باشم
بشم مال بدت شاید که بیخ ریش تو باشم
چقد عاشق کُشی باید بشه تا نوبت من شه
چقد ساکت بمونم تا دلت هم صحبت من شه
چقد دلشوره دارم که کسی حالتو میگیره
من از بس که دعا کردم خدا از دست من سیره
چقد خوشحالم از اینکه هنوز عکستو میبینم
اگه گاهی تو نیستی من، توهمت رو میبینم
چقد سخته که از من، خواب شب چشماتو میگیره
حسودیم میشه وقتی خواب رو پلکات دست میذاره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: