خونه ، ویرونه

ترانه: خونه، ویرونه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

یه روزایی توو این خونه ، کدوم خونه یه ویرونه
یه ویرونه که ویرون شد، به دست دوتّا دیوونه

به دست من به دست تو، کنار هم،باهم هردو
به جون هم میفتادیم، یکی داغون، یکی ناتو

یه مشت حرفای بدآموز، شدش وردِ زَبون هرروز
نثار هم میشد کم کم، آهای وحشی آهای چلغوز

قرار عقدمون دیروز، نشد امروز آش لب سوز
یکی هی زیرلب میگف، هزار لعنت به این سالروز

هزار وعده ی تووخالی، هزار ژست و پوز عالی
نتیجش دست آخر شد، یه همزیستی جنجالی

هزار توجیه دم دستی، برا کندن ازین هستی
نفهمیدیم و داغ بودیم، هزار لعنت به بدمستی

یه روزایی توو این خونه، کدوم خونه یه ویرونه
یکی رختِ سفر بَستو، یکی اینجا توو زندونه

https://www.academytaraneh.com/91688کپی شد!
1052
۳۲