شهر…

کی نمیدونه که دنیای ما
پیشِ چشم هر دومون ویرون شد…
واسه ما خونه همین شهری بود
که مثِ اتاق شخصی مون شد…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9160کپی شد!
908
۶