برو از پیشم

برو دور شو از پیش چشمام برو
نمی خوام بپرسم دیگه حالتو

ببین از غمت من چطور پیر شدم
نمی خوام بشینم دیگه پای تو

ببین این روزا حال وروزم بده
نپرسیدی اصلن تو احوالمو

چقد بی تفاوت شدی این روزا
ندیدی چطور رنگ رخسارمو

تو مرحم نبودی به زخم دلم
نشد تا که محرم بشی با دلم

برو دور شو از پیش چشمام برو
رها کن دیگه این دل ساده رو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: