دارم میمیرم

یروزی میاد که من میخوام جونمو فدات کنم اما تو میگی میخوام راهمو از راهتو جدا کنم

اون روزه که پشیمونی رو توی چشمات میبینم قطره قطره اشکامو رو گونه هام می چینم

یروزی میرسه که میای سر مزار من زار میزنی با اون بغض تو گلوت اسم منو جار میزنی

اون روزه که گریه امونت نمیده دلتو از همه دنیا بریده

حالا چه خاکی توی سر باید بریزم از غم نبودنت دارم میمیرم

خداکنه امشب من فردا نشه شب اول قبرم فرشته ای پیدا بشه

خداکنه دیروز من امروز نشه خداکنه امشب من فردا نشه

یروزی میرسه که التماسم میکنی و میگی برگرد من زیر خاکم و تو اسیر یه دنیای پر درد

اون روزه که فریاد تو همه جارو میگیره پشیمونی ازینکه گفتی عشقت بمیره

اون روزه که جای خالی منو غصه میگیره غصه ای که فقط تو دنیای تو اسیره

اون روزه که گریه امونت نمیده دلتو از همه دنیا بریده

https://www.academytaraneh.com/91479کپی شد!
710
۶