سنت

سنت

تووی رهگذار تاریخ
جنگ فرهنگ رو که باختن
واسه مردمای این ده
دیوار بلندی ساختن

تووی آب انبار دانش
اوستا بنای صیانت
اسم این دیوار سختُ
با خنده گذاشته سنت

پشت دیوار واسه مردم
یه سری قانون گذاشتن
واژه ها از پس دیوار
معنای دیگه ای داشتن

سنگ به سنگِ رج دیوار
غیرت و عاطفه توشه
قانونهای دست و پا گیر
اجبارو وظیفه توشه

سیل ویرانگری اومد
پرِ از حرفای تازه
زد و دیوار و خراب کرد
دیگه دیوار شد دروازه

حالا بچه های این ده
به هوای بعد تازه
سنگای دیوارُ آروم
می برن مثه جنازه

غیرت و حجب و حیامون
عاطفه ، مهرو وفامون
کم کَمَک خاطره میشن
میرن از جلو چشامون

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/91254کپی شد!
1391
۳۵