تسبیح

تسبیحم و به دست تو زنجیر میشوم-
با لمس کردنم ز تو تطهیرمیشوم
صد بار پاره گشتم و هر دانه ام یه جا
هردفعه من به دست تو تعمیر میشوم
بی قیمتم کمم و چه ناخالصی زیاد-
– از برکت شماست که تکثیر میشوم
شعرو شعورو شاعر و فکرم عنایت است–
افکار من به اذن تو تحریر میشود
هر لحظه ای که مصرع من رنگ و بو گرفت–
تضمین من به سمت تو تسخیر میشود
شمعی که سوخت قطره اشکش روان شود-
-سوزان مرا وگرنه همان غیر میشوم
جسمم چو آب و گرمی عشقت حرارت است-
دارم من از نگاه تو تبخیر میشوم
ای وعده محقق عالی جناب ها —
دارم من از نیامدنت پیر میشوم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9120کپی شد!
512
۵