نوروزتون پیروز

سال هزارو سیصدو نودو چهار برشما مبا ارک

تنتون سالم
عمرتون پربرکت
نامتون جاودان
و روزتون هر روز نوین از رنگ و بوی انسانیت ..
زندگیتون قرین شُکر و شکر باد .

ارادتمند تک تک شما عزیزان.. بانوان و سروران گرامی :

آزاده ربانی

یا مقلب القلوب والابصار
یا مدبر لیل والنهار
یا محول الحول و احوال

حول حالنا الی احسن الحال .

926
۳۴