"من"

بیا روشنت کنم
سوییچ تو دسمه
بیا تا رونقت بدم
بازار پی حرفمه
چرا چنگ میزنی
حوصله موزیک ندارم
بیا تا بت بگم
من کیم نه آدم
نه هوا نبود
صورته کبود
از بی نفسی
در قفس بازه
تو پی همنفسی
اولا شارگم
شریان داره
دوما خالصم
کم یاب آره
ثالثا اخوانم
نه صادق بامه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: