هزار و یک پنجره

۱: آهای ابرو خنجره

آهای بلبل حنجره

بخون باز شِه تو ذهنم

هزار و یک پنجره

۲: باهار آردشو بیخته

الکشو آویخته

مونده چند تا اسکلت

گوشت درختا ریخته

۳: بخون که سرده دستام

کانون درده دستام

با دیو سوز و سرما

توی نبرده دستام

۴: بیا کنار این کاج

بگیر از این دیوه باج

با صدای قشنگت

با گلهای روی تاج

۵: دو صندلی می ذاشتیم

تو سفره هر چی داشتیم

واسه گنجیشکا رو برف

تخم عشقو می کاشتیم

۶: بیا دوباره اینجام

کنار صندلی هام

با دو تا فنجون چای

راه برفی رو می پام

۷: رفتی رو بال ابرا

به سرزمین رویا

اگه نیای بدون که

منم میرم از اینجا

https://www.academytaraneh.com/9065کپی شد!
687
۸