یه جوری زندگیم خالی شد از تو ….

یه جوری زندگیم خالی شد از تو
که بعد از تو به عشق بی اعتمادم
تمومه خاطراتتم سوخت یکجا
همونوقت که تورو از دست دادم

به هر در می زنم یادت نباشم
که این تنهایی رو طاقت بیارم
فراموشی گرفتن آرزومه
نمی فهمی تو از حالی که دارم

((می خوام چشمامُ رو دنیات ببندم
ببندم تا که دورشی تا همیشه
می خوام انکار کنم بودی کنارم
می خوام اما نمی تونم نمیشه

تو ریشه تو وجودم داری و من
مَنی که روبروته بی تو من نیست
یه کم هم حق بده فکر تو باشم
آخه روزای رفته با تو کم نیست))

بَغل کردم یه دنیا بی کسی رو
که تو آغوش من رویا نباشه
چه فرقی میکنه بعد از تو حالم
نباشی تو می خوام دنیا نباشه

خرابه حال من بی تو ولی باز

به پاس عشقمون حرفی ندارم
آخه من دست خودت بود
تو که رفتی دیگه چیزی ندارم

((می خوام چشمامُ رو دنیات ببندم
ببندم تا که دورشی تا همیشه
می خوام انکار کنم بودی کنارم
می خوام اما نمی تونم نمیشه

تو ریشه تو وجودم داری و من
منی که روبروته بی تو من نیست
یه کم هم حق بده فکر تو باشم
آخه روزای رفته با تو کم نیست))

https://www.academytaraneh.com/90621کپی شد!
975
۱۰
۱