آرزو

بزار دست بزارم تو دستای تو
همیشه کنارم بمونو نرو
کنارم تو باشی ندارم غمی
بزار حس کنم که در آغوشمی
کنارت نشستن شده آرزوم
نمیترسم از دست بره آبروم
ته این مسیر جدایی رسیدن شده
همه خواهش من ازت این شده
تو یکبار دیگه صدا کن منو
بگو از تمام وجود اسممو
بگو تا که باور کنم عشقمی
تویی خالق این همه بندگی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: