دل، دلم گرفته

دل دلم گرفته
…….

این غروبه بی فروغ توی این شهر پر دروغ

دل ،بیا امشب بریزیم دور هر چه دروغ

دل ،دلم گرفته ،دل دلم گرفته دل

آ ،اشوبم این سکوت ،اشوبم این سکوت

دل ،دلم تنگه برای لحظه ای دیدنت

دل ،دلم گرفته برای احساس نگاهت یا شنیدن تکیه کلامت

دل دلم گرفته ،دل دلم گرفته

دل، دلم می خواد الان مثل کودکیم بود دستم در دستت

سنگ صبورم می شدی می دویدیم، حس میکردم بویت

دل، دلم گرفته ،دل دلم گرفته

دل ،اما نیستی نیستی خیلی وقته نیستی

دل ،نه صدای قشنگت و دارم نه صدای پایت خیلی وقته

خیلی وقته نمی دونم کجا رفتی ، چرا یک دفعه رفتی

این اسمان مال منه اما چه فایده نیستی ببینی

مثل بادهای سرگردون می گردم دنبال تو

می خوام ببینم ستاره تو اما نیست هیچ نشونی

دل ،برگرد پیشم بریز دور غرورو

دل ،دلم گرفته ،دل دلم گرفته

همونی که من سالها دور ریختم به پایت

دل ،شده ام یه پا ذلیلت ،شده ام یه پا ذلیلت

می بینم این زندگی فقط ذره ذره عشق تو مونده این همه دلتنگی نگاهت

دل دلم گرفته ،دل دلم گرفته

این غروبه بی فروغ توی این شهر پر دروغ

دل ،دلم گرفته ،دل دلم گرفته

آ ،اشوبم این سکوت ،اشوبم این سکوت

دل دلم گرفته ،دل دلم گرفته

سهیل اروندی /۷/۸/۹۱

https://www.academytaraneh.com/90410کپی شد!
868
۶