جادوگره بی عشق

توباچشمایه زیبات منوجادومیکنی
توبایه حرفایه زیبات منوجادومیکنی
نمیزاری یه لحظه ازفکرت جداشم
خودت اینومیدونیکه میخوام باتوباشم
توباجادوکردنه من منوخوام میکنی
هرلحظه منو نزدیک به رویاهام میکنی
تویه جادوگریوجادوگری بلدی
صددفعه خوامم کردیوتویه زوقم زدی
همه به تومیگن جادوگره پلیدی که
دل میبریه به مجنونت امید نمیدی
حرفاموگوش کون باتوام جادوگره بی عشق
خودم میدونم شکست میخورم تویه این عشق
امابازم مثه دیوونه هاتورمیخوام
ازاین خواستمم یه لحظه کوتاه نمیام
تودوروداریومن یه روکه خیلی پاکه
رویه دوومتوقلبتکه زیره خاکه
توباجادوهات دس ازسرم برنمیداری
میمیرم اگه یه روزبریوتنهام بزاری

از این نویسنده بیشتر بخوانید: