موج تکبیر

خروش موج انسانی ، کویر وسبزه رو دیده
همین فریاد دیروزی ، تو قلبم قصه می چیده
***
صدای غرّش توحید ، زمین رنگین کمان کرده
به خون آغشته شد میهن ، کف دریا چقد سرده
***
خیال خوش خبر امروز ، تو دریا موج موج اومد
ظفر سازان بی سنگر ، غرورش فوج فوج اومد
***
ندای عشق و پیروزی ، تو دیده شادی تابیده
قطار سرنوشت اومد ، هوا داران خوش دیده
***
غروبِ غمگساران رفت ، سلام و شادی سر کرده
ستمکاران بی ایمان ، تو مرگ و ماتم و درده
***
بتاب ای رهبر دانا ، بهشت آزادی می باره
دلُ دادم به استادی ، طنین زنده می کاره
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۵/۱۱/۱۳۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید: