ادرکینی یا زهرا ، اشفعی لی یا زهرا

شبِ علی تارِ چرا ، زهرای او شده جدا
مکه تو ظلمت فراق ، همسرِ پاکِ مرتضی
ای ساربان آهسته ران ، هنوز خون زخمِ ای خدا
دور چشای او تره ، قطره چکان غصه ها
ادرکینی یا زهرا ، اشفعی لی یا زهرا
***
رفته به دیدارِ بهشت ، ببین چه کرده سرنوشت
تنهایی علی ، حسین ، قدر زمان چه بد نوشت
علی اسیر روزگار ، بی زهرا مانده در دیار
شادی دشمنان او ، گم کرده راه بی مزار
ادرکینی یا زهرا ، اشفعی لی یا زهرا
***
,واقعه ی طف رو شنید ، قطع سرِ حسین ندید
فاطمه با درد و غمش ، عزتِ بابایش خرید
او دخترِ پیامبرِ ، او همسر دلاورِ
او مادر لب تشنگان ، مادر بزرگّ اصغرِ
ادرکینی یا زهرا ، اشفعی لی یا زهرا
***
شاعر اهل بیت :
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۱/۱۱/۱۳۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید: