نت های تنت

نه سکوتم، نه یه فریاد، یه خیابون درازم
که تو آهنگ عبورت، خوش ترین زمزمه سازم

روی نت های تن تو، رد انگشتای عشقه
شعر ناب بدنت رو، کسی جز من ننوشته

به هوای با تو بودن، بی هوا غرق تو گشتم
چشام و رو همه دنیا، پیش چشمای تو بستم

خوندنی ترین تو بودی، توی دفتر زمونه
واژه واژه از تو گفتن، این تموم آرزومه

https://www.academytaraneh.com/89920کپی شد!
844
۶