ندارم از کسی ترسی

دوستام میگن فراموش کن
اون در باغ تو بود فصلی
خودش میگه به یادم آر
همیشه بر دلم وصلی

در کلاس چشمون تو
نشستم بر سر درسی
میگم که دوسِت دارم
ندارم از کسی ترسی

جریمه داده استادم
به روی برگ مشقم
نویسم هر کدوم صدبار
تو رو میخوام عشقم

کلید قفلای قلبم
اولین حرف از اسم توست
فقط تویی که میدونی
چون رمزش طلسم توست

همه گلای این عالم
نسبتی با شما دارن
بوی تو رو قاصدکها
بر مشام من میارن

شنیدم شب گرفتی
از ستاره ای سراغم
چشامو بسته بودم
که اومدی به خوابم

خواستم از خواب پاشم
گفتی بمون نذاشتی
ترسیدی من بگریم
طاقتشو نداشتی

سلطان عشق

۴/۱۰/۸۹

https://www.academytaraneh.com/8987کپی شد!
742
۶