سهم من

سهم من
همیشه سعی من این بود که سهمم از"تو" ما باشه
تمام سعی تو این بود که "من" از ما جدا باشه
تمام سهم من این شد، یه سرگردون بی مقصد
یه آواره که هر جا پابذاره ناکجا باشه
یه کشتی توی گل مونده بدون ناخدا باشه
به حکم عشق در بندو به حکم تو رها باشه

بدون تو بمیره باز با دست تو احیا شه
همه بود و نبودش عشق،براش مثل خداباشه
برای تو تواین قصه نه آغازی نه پایانی
برای من فقط غصه، شروع از انتها باشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/89707کپی شد!
766
۷