من باید بر گردم

من باید بر گردم، پس بر می گردم
خالی از احساس و همنِشینِ دردم

تو که باید بمونی، پس میمونی تو
می دونم با گریه هات،منو میرونی تو

دلِ من با تو یکی،مادو جسمیم و یه روح
خودت اینو می دونی،پس بمون مثه یه کوه

راهمون جدا می شه،اینه قانونِ رشد
تو می ری سوی خودت،توی کانونِ رشد

این همه سال گذشت،ما چه جون سخت بودیم
با تمومِ سختیاش ، وای چه خوشبخت بودیم

تو دلم میگم عزیزم،نکنه یادت بره
وطنت ، نماز و روزت نگرانم یه ذره

ولی خوب چیکار کنم،من باید بر گردم
تو باید راضی باشی،جون ندارم سردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: