ما

احساسمون و ریشه کن کردن
عشق و کشیدن پای چوب دار
غیرت رو از فرهاد دزدین
شیرین حراجی شد به اسم قمار
توو نسل من بزر علف ریختن
توو رگ به جا خون چرسِ و شیشه!
امروز که اینه وای بر فردا
هم نسل من فردات چی میشه؟
ما نسل آرش،بیستون،کوروش
ما اون خلیج تا ابد پارسیم
لعنت بگو بر … بی ریشه
چون پشت هم فردا رو میسازیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/89489کپی شد!
621
۲