توقلبم میدرشخی

همیشه عکسایه تورو
پیش چشام می زارم
بی خودی و دروغکی
دیوونه بارمیبارم
کسی هنوزنمیدونه
که رفتی ازکنارم
خداجونم بکی بگم
همیشه غصه دارم
خیلی بده ندونیکه
یارت کجایه دنیاس
دیدنه رویه ماه تو
دیگه برام یه رویاس
نمیخوامونمیشه یه
لحظه ازتوجداباشم
هرکاری بشه میکنم
تاباتوهمراشم
میخوام اینوبدونی
به پایه تومیمونم
ترانه هاموفقط
برایه تومیخونم
میخوام اینووبدونی
توبودی سرپناهم
کم کم همه میفهمن
غموازتونگاهم
ازت میخوام منو
یه روزی منوببخشی
هنوزم مثه قدیم
توقلبم میدرخشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: