(ته خط ..اوله راهه!!)

 ته خــــــــط من اول راهــــــمه

همون لحظه ایی که ازم رد شدی

چقد خـــوبه احوال من با خــــودم 

چقد خوبه که تو باهام بـــــــد شدی

 بـــبین مقصد ما جدایی شــــــده 

همون  که مــــیگفتی برام بهتره 

چه آرامشی دارم هر ساعتــــم 

چقد لحظه هام بی تو خوش میگذره

 درستـــــه ته خـــــطِ اما بـــــــدون 

من از این همه بی کسیم دلخوشم 

نه حســـــرت نداره دلم بــــی وفا

 دارم خاطــــرات تورو می کـــُشم 

خیال کردم اینبارکه فالم خوشـــه 

تو که شـــومیه سرنوشت مــنی

 شبــــیه جهنم عذابــــم شـــدی

چرا حس میکردم بهشت منی؟!!

 تو شیرین نبودی توی زندگــــیم 

که پس میزدم من همش یادتو

چقد کَندم این کوهِ غم رو ولی

 تو حتی نمیدیدی فرهــــادتو 

ته خـــــطِ من اول راهــــــمه

همون لحظه که از دلم گم شدی

نمیخوام که سرگرمی باشمبرات

تو ذهنم شبـــــیه تَوهم شدی 

منم بی خیالی ســــرم میزنه 

نمیخوام بپرسم دیگه حــــال تو 

همه خاطراتِ بــــَدت پای من

 همه خاطراتِ خوشم مــــال تو 

ته خط من، توهمین لحظه هاست

 همون لحظه ایی که خوشیباهمه

منم کاری کـــــردم بدونن اونـــــــا 

ته خـــــطِ من اول راهَــــــمه 

******************************************************************************

گاهی حس میکنی  بعضی پایان ها …آغاز توست!!

احـــــساس ..۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.academytaraneh.com/8933کپی شد!
801
۲۱