تنهایی

دوتا چشم که چشم براهه/سینه ای لبریز آهه/توی این شهر دراندشت/دنبال یه سرپناهه/زندگیش توی خیابون غمش همرنگ بیابون/مرهمش یه لقمه نون ترسش از نم نم بارون/تنهاییش از جنس سنگه/رویاهاش اما قشنگه/مشکلش یه جای خوابه تشنگیش یه قطره آبه/

از این نویسنده بیشتر بخوانید: