عادت ندارم

من عادت ندارم
به اینکه نباشی
به اینکه ببینم
بخوای از من جدا شی
نه عادت ندارم
به این بی قـراری
به اینکه نباشی
من عادت ندارم !

" بمون و نــرو
بی تو نمیتونم
تو این خونه
بدون تـــــو
یه لحظه هم نمیمونم "

از این نویسنده بیشتر بخوانید: