دیــوونه تر از ما نیست…

تعبیــــرٛ نکن شب ِخوابٛ نَدیــدَنِـــتــو
بسپارٛ به خواب ِ ندیـده ی من تَــنِــتو!
میترسم از این همه با تو نبودن ِمحضٛ
میـمیـرم از ایـن غم و فکرِ نبودنِ تو

من موندم و وحشتِ راهِ نرفتـه و من
من موندم و حسرتِ زودٛ شکسته شدن
این شهرٛ پُر از تو و خاطره های توئه
این جاده بدونِ تو راهِ جهنَّـــــمِ من….

دلگیرٛ تر از این عشق
ویرونه تر از ما نیست
هر شب پُرِ کابوسیـــــم
دیــوونه تر از ما نیست…

یک عمـــــر به یــــاد هم
مُردیـــم و نفهمیــدیـــــم
داریــــــــــمٛ تو این دنیا
تــــاوانِ چیو میـــدیــــم!

میلاد فلاح

از این نویسنده بیشتر بخوانید: