شب میره ..جای گله نیس..!

قصه ی "فرداها" رو گفتم ..
تووگوش ِ " امروزا"ی خسته..

حالا یه عمریه ..که دنیام ..
رو این روزا .. چشاشو بسته..

گفتم از انتظار ِ یه ..
روزنه که ..پر میشه از نور..

گفتم از امیدی که ..
سوسو .. میزنه ..
توو دل ِ ..
جاده های شب کور ..

گفتم ..نه ..این اقسانه نیست ..
یه روز
دوباره جون میگیریم..

بهار واسه ما م میرسه ..
طاقت بیاریم .. نمی میریم..

لحنم ..پراز تردیدو تشویش ..
ولی لبام ..سرخ از هوس..

دلم میخواست پر بکشه ..
پربکشه ..از این قفس..

حالا با گونه ها ی خیس..
میگم به دردو غصه : هیس..

امروزو باید سر کنیم..
شب میره ..جای گله نیس(ت)..!

986
۴۵