زندگی

                             زندگی

خسته ام از این زندگی             خسته ام از این تنهایی

رفتی از این زندگی             چرا دل و زیر پا له کردی

 دلی که عاشق تو بود             آخه عاقبتش این بود؟

دلم بازیچه تو بود                بازیچه دل بی رحم تو بود

نگاهت به زندگی سیاه و سفیده          میگی همه سیاه و سفیدن

کی می خوای یک رنگ باشی         با همه یک دست باشی

زندگی رنگ و وارنگه                پستی و بلندیاش قشنگه

این حرفای دل منِ                چرا میگی این بت منِ

آره ، بت عاشق تو بود               عاشق بی مثال تو بود

بت ُ راحت شکستی                نگفتی می شکنِ دلتُ کسی؟

 رسم روزگار این بوده               خوبی با خوبی ، بدی با بدی بوده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8884کپی شد!
564
۲