میشینم سر راهت

دوباره مثل هر روز می شینم سر راهت
زل میزنم به چشمات میشم مست نگاهت
میگم مگه چی داری تو چشمای سیاهت
این بار دیگه محاله بیفتم من به دامت
ولی چه فایده داره فردا درست همونجا
دارم بازم می گردم دنبال روی ماهت
کاش میشد میدونستی چقدر تو رو میخوامت
دلتو به من میدادی قلبمو میزدم به نامت
میری و من میمونم با چند تا بیت ترانه
بلند بلند میخونم اما به شکل صامت

از این نویسنده بیشتر بخوانید: