همصدا

بیا عمر کوتاه مغتنم داریم
فرصتها همه بهره بَریم
دو قطره اب زلال همه
سنگدل نباشیم
به هم گره خورده یکی شویم
دنیا مانع بگذریم
منعطف همسو
روز تا روز تازه تر شویم
سنگی نباشیم
گذرهای سخت، درمانده شویم
همه درک مردم یا سختی
غافل شویم
بیا دستا در دست هم
غصه هایمان دور ریزیم
اگر بغضی هست
گذشته رها کنیم
خود محور اغاز نکنیم
عطری خوش مهربان باشیم
غرق شادمانی
خدا ترس هم صدا باشیم
عاشقانی رها، پایانها
یکدل دور کنیم کینه ها
بوستانی
نیکو سازیم با صفا
بخوانیم اواز دوست داشتن
فریاد زنیم پیراستن
اسمان ابی پروانه شویم
بخوانیم اواز دوست داشتن

سهیل اروندی/۱۲/۵/۹۱

https://www.academytaraneh.com/88528کپی شد!
785
۸