دریا

دوباره اومدم دریا
غمام تازه شده بازم
دوباره صحنه هامون و
دارم من از نو میسازم
تو وو اون دامن گلدار
من و حرفای تکراری
تو هر بار به دروغ گفتی
من و خیلی دوسم داری
هوا سردو دلم خونه
کی جز تو این و میدونه
که من عاشق شدم اول
یه روزی تویه این خونه
حالا قلبم مثه سنگه
دلت با من چه ها کرده
یه روز قلبم رو لرزوندو
یه روز خاطره هاش درده
حالا تنها من و دریا
از عشقمون خبر داریم
دارم میرم، تو موجاشم
بگو دریا همو داریم
درسته بی صدا بودم
درسته حق من این بود
حالا اغوشت و وا کن
ته این غصه غمگین بود
همینجا آخر راهه
تو دستای تو گم میشم
نمیخوام باورم این شه
که از دوریش تو اتیشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: