سیگار

سیگار غصه میکشم ، لباس کهنه میپوشم

دارم با هر پک از سیگار ، آرزوهامو میکشم

گیتار صدای غم داره ، انگار یه چیزی کم داره

اونم که رفت تنهام گذاشت ، مثل سازی که بم داره

شاعر شعر های غمم ، دل تو دلم نیست یه کمم

از همون روزی که رفته ، مثل بارونِ نم نمم

سیگار غصه میکشم ، باید بازم دیوونه شم

سیگار وقتی تموم میشه ، که من خودم رو میکشم

فایل pdf

از این نویسنده بیشتر بخوانید: