زخم

دردمو نمیشه پوشوند
زخم من خیلی عمیقه
تیرتو زدی تو قلبم
نشونت چقد دقیقه
خوش به حال تو که واست
دل توی سینه می کوبه
خیلی خوبه حال این دل
وقتی که حال تو خوبه

https://www.academytaraneh.com/8838کپی شد!
554
۶