پرسه زدن

واسـه پرســــه زدن توی خیابون
دیگه انگــــــیزه کــــــــافی ندارم
یه چنـد روزه که توی خونه موندم
می خوام این روزهــا را سر بیارم

واسه شب گــردی تو پارک محله
غریب و بی کس ام این چند روزه
محــیط کــــــافه دنج و قدیمـــــی
تو این روزا چه تلخ و سینه سوزه

تنفس تو هـوایی که تو نیســـتی
تنفس نیست، مــــثل حس مرگـه
تو راهی که همیشه بوی گل بود
تو این روزا فقــــط باد و تگــــرگه

نمیدونم چرا دلگــــــیره این شهر
پر از دلــــواپسی، دل بیقـــــراری
نمیشـــــه بــــاورم بارون ببـــــاره
ولی با گریه روز و ســــر بیـــاری

خدایا حــــال من خیـــلی خرابه
خودت گــاهی از اون بالا نگا کن
امید من تو این روزا تو هســتی
به من درد فراموشـــی عطا کن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: