بامن باش

با من باش

کنار هق هق دلگیر امشب میون قطره قطره دل چکیدن
تو بهت این شب اندوه آواز، رو خواب خیس و سنگین تکیدن
تو با من باش تو ای تنهای معصوم تواین شب مرگی تلخ زمونه
توبا من باش با لبخند وبوسه تواین تنها حضور عا شقونه
تو با من باش تا پرواز مهتاب ،بدون ترس وتردید و بهونه
تو با من باش تا آواز امشب ، شبیه این همه بغض شبونه
اگه خورشید بازم چشماشوبسته
پر پرواز عشق ،از نو شکسته
اگه غصه یه زندون دوباره
نگاهه لحظه ها ، دلگیرو خسته

بیا با من بیا تاباز بروییم
میون خاک غصه جا نمونیم
بیا بامن بیا تا بازبکوشیم
از این زندون رهایی رو بنوشیم

اگه سخته با این بال شکسته
به امید رهایی پر کشیدن
بزار زخم همو مرهم بزاریم
که اسب های امید ما رمیدن
بزار تا از گذرگاههای تردید
طلوع شک شاعر رو بچینیم
برای بوسه بارون کردن عشق
توراهه کوچ خوشبختی بشینیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8815کپی شد!
558
۶