آدرنالین

مـوسـیـقـیِ سکوتِ تو، با لهجه ی سلن دیون
رقــصِ رمانتیکِ نـتـا، رو صـفـحـه ی گـرامـافـون

نگاهِ تب دارِ چشام، بـه بـوسـه هـای گـرمِ تـو
که گر می گیرن مثِ من، روی لبای مارل بورو

تـو پیشمی و شبِ من، چـقـد دراماتیک شده
دلـم تـو اطلسِ چـشـات، شبیه تایتانیک شده

چـن درجـه مـونـده فـقـط، تـا تـبِ دیوونه شدن
خـنـده تـو رونـمـایـی کـن، مونالیزای قلب مـن

دلم می خواد تو بغلِ این لحظه ها سکته کنم!
سمفونی نـفـس هـاتـو، به بتهوون دیکته کنم

یـه روز پــر خـاطـره ای، عـیـن روزای بـچـگـی
تـو رگ لـحـظـه هــام بمون، آدرنالین زنـدگـی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: