سکـــوت….!

خدایـــــا حرفهـــا دارم و اینبـــار

جــواب ِ من بایـــد پــای تــو باشــه

یـه بــارم کــه شـــده بجـــای من بـــاش

بــذار اینبـــار دلـــم جـــای تـــو باشــه

 

همـــه دنیــای تـــو با بــی نیـــازی

همـــه دنیـــای مــن میــراث ِ درده

تــو دلگـــرمی بــه هــر چیـــزی کــه داری

منـــم دلگـــرم ِدستـــایی کــه ســـرده!!

 

یــه عـــمره با دعـــاهـــای شبـــونه

بــه جـُــرم اشتبـــاه هایــی کــه کــردم

فقط دلخـــوش بــه حکــم اعتقـــادم!

سکـــوت ِ ســـردتـــو ترجمـــه کـــردم……

 

منـــم پــا پــس کشیـــدم کـــه بمیـــرم

تــو هــم کــه دست کشیــــدی و ندیـــدی

تـــو کـــه بــالاتـــر از اوج ِ صـــدامــی

سکـــوت و بـه رُخ ِ دلــــم کشیــــدی…؟؟!

 

ببیـــن بغضــی کــه تــوی سینـــه مــــونده

همـــه دنیــــارو بــا مــن زیــــرو رو کـــرد*

یــه بــارم کــه شــده به جــای من بــاش

دارم میمیـــرم از هجـــوم ایـــن درد

 

سقــــوطـم رو تمــاشـــا کن خـــدایـــا

از ایــن بنــده کــه سرتــا پــا گنـــاهــه!

من از اول بــه انتهـــا رسیــــدم

وجــــودم تـــوی دنیـــا اشتبـــاهـــه…..

سقـــوطــم رو تماشـــا کن خـــدایـــــــا……………..

https://www.academytaraneh.com/8804کپی شد!
1200
۳۴