لحظه

یه جوری امشب عاشق شو / که تو آغوش تو گم شم

منُ مهمون دستا ت کن / می خو ام غرق ترنم شم

منُ شهریور لب هات / تو وُ شرم هماغوشی

یه بوسه تا سحر مونده / من ُنسپار به خاموشی

بذار شمع حضور تو / رفیق خواب من باشه

توی ِ آوار این خونه / تن تو مرهم ام باشه

صدام کن تا رها شم باز / میون عطر آوازت

تو اوج آسمون دل / بشم همبال پروازت

یه جوری امشب عاشق شو / تنت، تنپوش من باشه

تو فصل سرد این خون / پناه دست من باشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: