جهان من..

توو خواب تومهتاب تووچشم من خنجر
ببین چقدر دوره دنیای تو از من
ازاینهمه ظلمت نمیشه فارغ شد
خداتوو دست توتوو جون من دشمن

کجای این قصه به نام من خورده
که با سکوت تو صدامو میبازم
کی از سرت میره هوای دل کندن
رو دوش کی باید این بارو بندازم

تموم عمر من به حرف تو بنده
نه اتفاقی نیست که بی هدف باشه
ترانه ای رو کن واسه جهان من
جهان من بی تو زریشه میپاشه

یه انقلابی کن خدارو برگردون
بذار از این وحشت جهان من رد شه
بگو.چرا باید همیشه ی تاریخ
تمام تو سنگو تمام من شیشه

توو خواب تو مهتاب توو چشم من خنجر
ببین چقدر دوره دنیای تو ازمن
از اینهمه ظلمت نمیشه فارق شد
خدا توو دست تو توو جون من دشمن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/87807کپی شد!
1077
۱۲