خیابون رستگاری

با ضرباهنگ تند خونده شه

چراغِ چشمک/زنِ ۴راهِ بغلی / بویِ عطرِش، دیوارِ خیسِ کاه‌گلی
یه ترمز، ترافیک، چراغ، بوق، "هی خانوم! / من امشب وقتم خالیه تو، کی خانوم"
یه کم عقب، جلو وُ فکرِ نونه‌شه / تردید که مثه خوره توو جونه‌شه
هنوز کبودی دیشب رو تنشه / بویِ سیگارِ More تویِ پیرهنشه
۳ جفت چشمی که هر شب به راهشن / اونُ به رستگاری خیابون می‌کشن!
اینجا اتوبانش همیشه یه طرفه‌س هی خانوم!
هرجا وایسی ترافیکش خفه‌س هی خانوم!
فرقی نمی‌کنه هرشب تنش می‌رسه / با پولِ همشهریاش در دَسترسه!
کلنجارِ هر شب و بوی سی‌گارِ More / که از زیر این و اون بر‌گرده دستِ پُر
۳جفت چشمی که توو خونه به راهشن / اونُ از خیابون به خونه می‌کشن
یه دوش سرد و گرم چشیده، هر شب و / از دستِ روزگار کشیده، هر شب و!
۴راه موند و چراغ چشمک زنش / عطر خیس کاهگلی باز عطر پیرهنش.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/87682کپی شد!
1091
۳۱