سهـــم مــــــن نبــــــــــــود

خیلی سخته باشی وانگارنباشی
دیگه فرقی واسه من نداشته باشی
خیلی سخته توی قلب سردوسنگین
دیگه جایی واسه من نذاشته باشی
خیلی سخته توروداشتن بی توبودن
سهم من نبودازاین عشق خنده ی رقیبودیدن
خیلی سخته مهربونم بابدی های توساختن
هنوزم برام عزیزی زندگی راباتوباختم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: