زمستون

خستگیمو طعم سیگار
این زمستون دود کرده
گر گرفتم من ولی باز
این هوا بدجور سرده
یه پک از سیگار لبهات
رو به این دنیا نمیدم
اهل برف و سوز و سرمام
تازه به گرما رسیدم
با خیال غلت خوردن
رو تن برف زمستون
شعر شعله های هیزم
مرد یکه تاز میدون
رفت و برگشت یخ و آب
تو ترک های عمودی
توی کلبه،طعم میگو
مزه ی میگوی دودی
سوز و برف و دود سیگار
کلبه های چوبی ما
یادگارم خاطره هاست
یادگار روز زیبا

https://www.academytaraneh.com/8744کپی شد!
622
۸