یاد ایام

مردم این شهر و دیار
مردم پاک و مهربون
هموطنان خوبمون
چه با نشان چه بی نشون
با هر کجا از هر کجا
که فکر کنی فرق می کنن
برای خاک این وطن
هرچی دارن روو می کنن
یادش بخیر روزایی که
همه با هم کنار هم
دیو سیاه دشمنو
زدیم بیرون از این وطن

یاد گلای باغمون
گلای باغ این وطن
همه ی اون با غیرتا
مردای مرد این وطن
همونایی که هر کدوم
برای موندن وطن
از دل و جون گذشتنو
با سر دویدن نه با تن
پهلوونای مردی که
به مرگ لبخند می زدن
به پای نقشه ی وطن
با خون امضا می زدن

هرچی که بود هرچه گذشت
زخمای اون به دل نشست
زخمای سرد و سختی که
به قلب مردمم نشست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: